Οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων Ξηρομέρου. Ποιοι δικαιούνται αντιμισθία. Πότε λήγει η θητεία τους .΄Ολη η απόφαση


Δημοσιεύτηκε σήμερα στο διαύγεια η απόφαση (76/2014) του Δήμαρχου Ξηρομέρου κ.Ερ.Γαλούνη για τον ορισμό των Αντιδημάρχων. Διαβάστε παρακάτω όλη την απόφαση 
        
ΘΕΜΑ : «Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων»
ΑΠΟΦΑΣΗ 76/ 2014

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 43/ 30565/ 06-08-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 724/21.03.2014 τεύχος Β)

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Oρίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους τουΔήμου Ξηρομέρου με θητεία από την 02.09.2014 μέχρι και την 28.02.2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κο Βραχά Παναγιώτη του Σπύρου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Φυτειών , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

__ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

¨ Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
¨ Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη Δημοτική Ενότητα.
¨ Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .
¨ Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά
και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες πουλειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας .
¨Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση τωνπροβλημάτων τους .

_ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

¨ Κληροδότημα Δημοτικής Ενότητας Φυτειών
¨ Θέματα εμπορίου
¨ Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
¨ Έκδοση όλων των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που
προβλέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου, πλην των αδειών γάμου.
¨ Θέματα ΤΑΠ


2. Τον κ. Μουρκούση Βασίλειο του Χρήστου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αλυζίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

___ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

¨ Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
¨ Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη Δημοτική Ενότητα.
¨ Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .
¨ Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά
και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες πουλειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας .
¨ Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

___ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

¨ Θέματα Αρχαιολογικών χώρων .
¨ Θέματα Βιβλιοθηκών και εκθέσεων .
¨ Θέματα παιδικών σταθμών.
¨ Ληξιαρχείο και εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών πράξεων αντί του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του ληξιάρχου.

3. Τον κ. Λαϊνά Κωνσταντίνο του Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αστακού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

___ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

¨ Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
¨ Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη Δημοτική Ενότητα.
¨ Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .
¨ Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά
και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες πουλειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας .
¨ Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

___ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

¨ Θέματα Αστικής Κατάστασης (Πιστοποιητικά προσωπικής και
οικογενειακής κατάστασης –Δημοτολόγια-Μητρώα Αρρένων –Εκλογικά )
¨ Εποπτεία - Συνεργασία με Δημοτική –Τοπικές Κοινότητες, Τοπικά Συμβούλια Νέων
¨ Θέματα Ύδρευσης και Αποχέτευσης
¨ Θέματα Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
¨ Θέματα Νεκροταφείων
¨ Κληροδοτήματα Δημοτικής Ενότητας Αστακού.
¨ Θέματα Αγροτικά-ΕΛΓΑ-ΟΓΑ
¨ Κυκλοφορία οχημάτων
¨ Θέματα Πρασίνου και Κήπων
¨ Θέματα Σφαγείων
¨ Την εκτέλεση με Αυτεπιστασία μικρών έργων , εφόσον τούτο αποφασιστεί απότην Οικονομική Επιτροπή
¨ Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή .
¨ Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων , Εγκαταστάσεων και κτιρίων
¨ Να μετέχει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να προεδρεύει αυτής.
¨ Εκτέλεση Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
¨ Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται στο Δήμαρχο δυνάμει τουΝ.3852/2010 ή άλλων ειδικών διατάξεων και η οποία δε μεταβιβάζεται με την παρούσα στους ετέρους αντιδημάρχους, εκτός από αυτές που είναι αμεταβίβαστες, όπως, η άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου και η σύγκληση και προεδρία της εκτελεστικής επιτροπής και ο συντονισμός της αποφάσεως της, ο ορισμός αντιδημάρχων και η ανάκλησή τους .

4. Τον Πανταζή Απόστολο του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

¨ Την Εποπτεία και την ευθύνη και τον συντονισμό των θεμάτων που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και την λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου
¨ Θέματα Παιδείας και Σχολείων.
¨ Έκδοση αδειών και τέλεση Πολιτικών Γάμων .
¨ Τομέας Πολιτισμού, Τουρισμού - Αθλητισμού
¨ Δημόσιες Σχέσεις, Τύπος και Μ.Μ.Ε.
¨ Επαφή και επικοινωνία με οργανώσεις και φορείς επαγγελματικού
Ενδιαφέροντος.
¨ Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
¨ Την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό των οργάνων και διαδικασιώνΔιαβούλευσης
¨ Παρακολούθηση Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων
Οργανισμών που αφορούν το Δήμο μας
Β. Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων αντιμισθίας δικαιούνται οι κάτωθι:
1) Λαϊνάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη
2) Μουρκούσης Βασίλειος του Χρήστου

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν οι Αντιδήμαρχοι Λαϊνάς Κωνσταντίνος και Πανταζής Απόστολος, που αναπληρώνουν το Δήμαρχο, και όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδημάρχους Μουρκούση Βασίλειο και Βραχά Παναγιώτη.
Δ. α) Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βραχά Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος κ. Μουρκούσης Βασίλειος και αντιστρόφως .Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λαϊνά Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος κ. Πανταζής Απόστολος και αντιστρόφως .
β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου κ. Λαϊνά Κωνσταντίνου τις καθ’ύλην αρμοδιότητες του ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος κος Πανταζής Απόστολος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Βραχά Παναγιώτη τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος κ. Μουρκούσης Βασίλης και αντιστρόφως .
γ)Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ.Πανταζή Απόστολουτις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος κ Λαϊνάς Κωνσταντίνος .
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθει στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                             Αστακός  02.09.2014
                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                        ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
   
Πηγή:Ξηρομερίτικη Ματιά 

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου