Οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων Ξηρομέρου. Ποιοι δικαιούνται αντιμισθία. Πότε λήγει η θητεία τους .΄Ολη η απόφαση

Δημοσιεύτηκε σήμερα στο διαύγεια η απόφαση (76/2014) του Δήμαρχου Ξηρομέρου κ.Ερ.Γαλούνη για τον ορισμό των Αντιδημάρχων. Διαβάστε παρακάτω όλη την απόφαση  ΘΕΜΑ : «Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων» ΑΠΟΦΑΣΗ 76/ 2014
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 3. Την υπ’ αριθμ. 43/ 30565/ 06-08-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4…
διαβαστε περισσοτερα
.....................................................................................................................