Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αστακός, 07/07/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 7185
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου
(Ως Πίνακα Αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:
1. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» και έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης του ΚΑ Δαπανών 63-7326.002 οικ. έτους 2017.
2. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045 & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2ΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης του ΚΑ Δαπανών 63-7336.012 οικ. έτους 2017.
3. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
4. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ».
5. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την ολοκλήρωση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ», προϋπολογισμού 27.900,00€ από θεομηνίες (ΥΠ.ΕΣ.).
6. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης 5.000,00€ από ΤΑΚΤΙΚΑ προς ενίσχυση του Κ.Α. 10-6612 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».
7. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης 3.000,00€ από ΤΑΚΤΙΚΑ προς ενίσχυση του Κ.Α. 10-6652.001 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ».
8. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης 5.000,00€ από ΣΑΤΑ Π.Ε. για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ».
9. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ».
10. Ορισμός επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Έργων της περ. α της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2015 Έτους 2017.
11. Εξέταση της αρ. πρωτ. Δήμου: 6864/29-06-2017 Αίτησης και Διαμαρτυρίας των Χρήστου Γιαννούλη του Νικολάου, Ευάγγελου Γιαννούλη του Βασιλείου, Χρήστου Γιαννούλη του Βασιλείου και Δημητρίου Γιαννούλη του Θεοδώρου.
12. Καθορισμός όρων διεξαγωγής Ξηρομερίτικου παζαριού.
13. Αποδοχή της αρ. πρωτ. Δήμου: 4160/12-05-2017 Γνωμοδότησης του Δικηγόρου Γεωργίου Γρίνου.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.
Ερωτόκριτος Γαλούνης
(Δήμαρχος)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θεόδωρος Λιβάνης
2. Θωμάς Ρετούλης
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Ηλίας Κακούρης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θωμάς Καρφής
2. Κων/να Κουμανδράκη - Σαμαρά
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Παναγιώτης Βραχάς
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Παναγιώτης Γκόλιας
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Απόστολος Βελόνας
2. Χρήστος Κολοβός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου