Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Χαμός και στο Ξηρόμερο. Τέσσερις μονάδες παραγωγής ρεύματος για αδειοδότηση με βιορευστά και βιοέλαια !!!!! Του Χρήστου ΚολοβούΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) για το έργο:  μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «WALL ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «Μέγας Κάμπος», Δ.Ε. Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε.
Αιτ/νιας.

1.    Σας ανακοινώνουμε ότι παρελήφθη από την Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου/Δνση ΠΕΧΩΣΧ (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή) η υπ’ αρ. πρωτ. 112822/15-6-2017 ΜΠΕ του έργου του θέματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-1-2014).
2.    Σύμφωνα με την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2471/10-8-2016), το έργο εντάσσεται στην 10η Ομάδα («Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», α/α 5) έργων και δραστηριοτήτων και αντιστοιχεί στην Υποκατηγορία Α2.
3.    Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το Συμβούλιο Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, να λάβει γνώση της παραπάνω Μ.Π.Ε. και να εκφράσει την γνώμη του σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της ΚΥΑ 1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-1-2014), το οποίο θα πρέπει να αποστείλει στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (ΝΕΟ ΠατρώνΑθηνών 32) από ώρα 07.30-15.30.
4.    Ημερομηνία έναρξης και λήξης διαδικασίας διαβούλευσης και αποστολής απόψεων ορίζεται το διάστημα από 22-6-2017 έως 9-8-2017.
5.    Η παρούσα ν’ αναρτηθεί στην τηρούμενη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (www.pde.gov.gr → ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ → ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ → ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Μ.Π.Ε.)
6.    Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Συμπολιτεία»  και «Εθνική Ηχώ».

      Ο Πρόεδρος

                                                                                   Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.     Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
             Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου- Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικ. Ελλάδας
             Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2.     Δασαρχείο Αμφιλοχίας
Ν.  Στράτου 84, Τ.Κ. 30500, Αμφιλοχία
3.     Εφορεία Αρχ/των Αιτ/νίας & Λευκάδας Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
4.     Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
Μαιζώνος 17, Τ.Κ. 26223, Πάτρα
5.     ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ Τμήμα Υποδομής Στρατόπεδο Παπάγου, 15561, Χολαργός
6.     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
7.     Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού ΠΔΕ Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
8.     Τμήμα Περιβ/ντος & Υδρο/μίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
9.     Δήμος Ξηρομέρου
30006, Αστακός
10.  κ Ηλία Τζουφέτα
Αθηνών 58, 26441, Πάτρα

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΟΥΦΕΤΑ», στη θέση «Μαστοράκια», ∆.Ε. Φυτειών, ∆. Ξηροµέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας».

1.    Σας ανακοινώνουµε ότι παρελήφθη από την Α.∆. Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου/∆νση ΠΕΧΩΣΧ (αρµόδια περιβαλλοντική αρχή) η υπ’ αρ. πρωτ. 112812/15-6-2017 Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-1-2014).
2.    Σύµφωνα µε την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2471/10-8-2016), το έργο εντάσσεται στην 10η Οµάδα («Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», α/α 5) έργων και δραστηριοτήτων και αντιστοιχεί στην Υποκατηγορία Α2.
3.    Καλείται κάθε ενδιαφερόµενος, το οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το Συµβούλιο Τοπικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας, να λάβει γνώση της παραπάνω Μ.Π.Ε. και να εκφράσει την γνώµη του σύµφωνα µε το έντυπο υπό στοιχεία ∆11 που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της ΚΥΑ 1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-1-2014), το οποίο θα πρέπει να αποστείλει στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδος (ΝΕΟ ΠατρώνΑθηνών 32) από ώρα 07.30-15.30.
4.    Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης διαδικασίας διαβούλευσης και αποστολής απόψεων ορίζεται το διάστηµα από 22-6-2017 έως 9-8-2017.
5.    Η παρούσα ν’ αναρτηθεί στην τηρούµενη ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδος
(www.pde.gov.gr → ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ → ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ → ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Μ.Π.Ε.)
6.    Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ».


      Ο Πρόεδρος


                                                                                   Νικόλαος Μπαλαµπάνης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.     Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου,
             ∆υτ. Ελλάδος & Ιονίου- ∆/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆υτικ. Ελλάδας
             Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2.     ∆ασαρχείο Αµφιλοχίας
30500, Αµφιλοχία
3.     Εφορεία Αρχ/των Αιτ/νίας & Λευκάδας Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
4.     Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων Μαιζώνος 17, Πάτρα
5.     ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆ΙΣΤΥ/ Τµήµα Υποδοµής Στρατόπεδο Παπάγου, 15561, Χολαργός
6.     ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
7.     ∆/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασµού Π∆Ε Αρέθα & Παπαδιαµάντη, Πάτρα
8.     Τµήµα Περιβ/ντος & Υδρο/µίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
9.     ∆ήµος Ξηροµέρου
30006, Αστακός
10.  κ. Ηλία Τζουφέτα
Αθηνών58, Πάτρα, 26441 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 100, kW , ιδιοκτησίας Σαράτση Ανδρέα, στη θέση «Βρωμερή», Δ.Ε. Φυτειών,  Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νίας.  

1.    Σας ανακοινώνουμε ότι παρελήφθη από την Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου/Δνση ΠΕΧΩΣΧ (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή) η υπ’ αρ. πρωτ. 139212/24-7-2017   ΜΠΕ του έργου του θέματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-1-2014).
2.    Σύμφωνα με την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2471/10-8-2016), το έργο εντάσσεται στην 10η Ομάδα (Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων α/α 5)  έργων και δραστηριοτήτων και αντιστοιχεί στην Υποκατηγορία Α2.
3.    Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το Συμβούλιο Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, να λάβει γνώση της παραπάνω Μ.Π.Ε. και να εκφράσει την γνώμη του σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της ΚΥΑ 1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-1-2014), το οποίο θα πρέπει να αποστείλει στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (ΝΕΟ ΠατρώνΑθηνών 32) από ώρα 07.30-15.30.
4.    Ημερομηνία έναρξης και λήξης διαδικασίας διαβούλευσης και αποστολής απόψεων ορίζεται το διάστημα από 28 – 07 – 2017  έως 15 – 09 – 2017 .
5.    Η παρούσα ν’ αναρτηθεί στην τηρούμενη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (www.pde.gov.gr → ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ → ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ → ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Μ.Π.Ε.)
6.    Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Τα Νέα της Αιτωλ/νιας» και «Συνείδηση».

      Ο Πρόεδρος

                                                                                   Νικόλαος Μπαλαμπάνης

Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.     ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Στρατόπεδο “ΠΑΠΑΓΟΥ”, Λ. Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561 - Σ.Τ.Γ. 1020, ΧΟΛΑΡΓΟΣ hndgset@gmail.com

2.     Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Δασών Αιτωλ/νίας Ιωσήφ Ρωγών 3, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι  dd_aitol@4773.syzefxis.gov.gr

3.     Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33, Πάτρα
dse-dason@apd-depin.gov.gr

4.     Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Αμφιλοχίας  Στράτου Νικολάου 84, 30500, Αμφιλοχία 
dasamf@4776.syzefxis.gov.gr  

5.     Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
ynmtedepni@culture.gr 

6.     Εφορεία Αρχ/των Αιτωλ/νίας & Λευκάδας Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
efaait@culture.gr 

7.     Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
τηλ. 2613 613268 dpxs@pde.gov.gr

8.     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας (για ΠΕΧΩΠ) Διοικητήριο, Κύπρου 30, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι daok@aitnia.pde.gov.gr 

9.     Δήμος Ξηρομέρου 30006, Αστακός
dastakou@otenet.gr

10.  ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(Υπ’ όψιν κ. Σαράτση Ανδρέα, υπεύθυνου επικοινωνίας τηλ. 6988005552) Φυτείες, Δ. Ξηρομέρου Αιτ/νιας και δια του μελετητή: 
Μεγαρχιώτης Γεώργιος, Μηχ/γος Μηχ/κός, τηλ. 2665032101 &  6942431487) gmegaran@gmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 300 kW, ιδιοκτησίας «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ» στη θέση «Παλιομπρούσκα», Δ.Ε. Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νίας.  

1.    Σας ανακοινώνουμε ότι παρελήφθη από την Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου/Δνση ΠΕΧΩΣΧ (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή) η υπ’ αρ. πρωτ. 142448/24-7-2017   ΜΠΕ του έργου του θέματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-1-2014).
2.    Σύμφωνα με την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2471/10-8-2016), το έργο εντάσσεται στην 10η Ομάδα (Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων α/α 5)  έργων και δραστηριοτήτων και αντιστοιχεί στην Υποκατηγορία Α2.
3.    Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το Συμβούλιο Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, να λάβει γνώση της παραπάνω Μ.Π.Ε. και να εκφράσει την γνώμη του σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της ΚΥΑ 1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-1-2014), το οποίο θα πρέπει να αποστείλει στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (ΝΕΟ ΠατρώνΑθηνών 32) από ώρα 07.30-15.30.
4.    Ημερομηνία έναρξης και λήξης διαδικασίας διαβούλευσης και αποστολής απόψεων ορίζεται το διάστημα από 28 – 07 – 2017  έως 15 – 09 – 2017 .
5.    Η παρούσα ν’ αναρτηθεί στην τηρούμενη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (www.pde.gov.gr → ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ → ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ → ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Μ.Π.Ε.)
6.    Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες  «Τα Νέα της Αιτ/νίας» & Συνείδηση»

      Ο Πρόεδρος

                                                                                   Νικόλαος Μπαλαμπάνης

Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.     ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Στρατόπεδο “ΠΑΠΑΓΟΥ”, Λ. Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561 - Σ.Τ.Γ. 1020, ΧΟΛΑΡΓΟΣ hndgset@gmail.com

2.     Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Δασών Αιτωλ/νίας Ιωσήφ Ρωγών 3, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι  dd_aitol@4773.syzefxis.gov.gr

3.     Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33, Πάτρα dse-dason@apd-depin.gov.gr

4.     Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Αμφιλοχίας  Στράτου Νικολάου 84, 30500, Αμφιλοχία 
dasamf@4776.syzefxis.gov.gr  

5.     Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
ynmtedepni@culture.gr 

6.     Εφορεία Αρχ/των Αιτωλ/νίας & Λευκάδας Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
efaait@culture.gr 

7.     Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
τηλ. 2613 613268 dpxs@pde.gov.gr

8.     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας (για ΠΕΧΩΠ) Διοικητήριο, Κύπρου 30, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι daok@aitnia.pde.gov.gr 

9.     Δήμος Ξηρομέρου 30006, Αστακός
dastakou@otenet.gr

10.  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ
(Υπ’ όψιν κ. Σταυριανάκου, τηλ. 2610.428990)
Επιδαύρου 4, Πάτρα, ΤΚ 26442 tzoufeta@nais,com.gr  και δια του μελετητή: 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Γεωργίου Ολυμπίου 45, ΤΚ 26222 τηλ. 261101470) ikapnopm@gmail.com
        Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ) του Δήμου μας, την προηγούμενη Παρασκευή 28 Ιουλίου, πέραν των άλλων προς συζήτηση  θεμάτων, ζήτησα ως μέλος της επιτροπής (εκ της αντιπολιτεύσεως) την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης για δύο σημαντικά περιβαλλοντικά –επενδυτικά ζητήματα, για την περιοχή της ΔΕ Φυτειών, η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα λόγω  έλλειψης επαρκών στοιχείων και  χρόνου έγκαιρης προετοιμασίας του Δήμου.
           
          α.  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΟΥΦΕΤΑ», στη θέση «Μαστοράκια», ∆.Ε. Φυτειών, ∆. Ξηροµέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας».

          β.  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) για το έργο: μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «WALL ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «Μέγας Κάμπος», Δ.Ε. Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νιας

          Οι θέσεις αυτές είναι ανάμεσα από Φυτείες ανεβαίνοντας προς την Ι.Μ Λιγοβίτσίου (από πληροφορίες συγχωριανών μου, διότι ούτε εγώ έχω τις μελέτες στα χέρια μου με τις ακριβείς συντεταγμένες)

          Παρατηρώντας τα συνημμένα έγγραφα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος καθώς  και τις ημερομηνίες, για τις δύο αυτές μονάδες, φαίνονται κατηγορηματικά οι χρόνοι επί των διαδικασιών, καθώς και η ανάγκη να ληφθούν πλέον άμεσα αποφάσεις ΠΡΩΤΑ από την Τοπική Κοινότητα Φυτειών και  εν συνεχεία από την ΕΠΖ και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.  Την τελική απόφαση τη λαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αφού λάβει έγκαιρα από τον Δήμο μας τη δική του απόφαση-γνωμοδότηση.
          Επισημαίνω ότι αν ο δήμος μας δεν αποστείλει έγκαιρα δική του  απόφαση, η Περιφέρεια δεν σταματά τη διαδικασία αλλά  προχωρά στη λήψη απόφασης, χωρίς τη δική μας θέση, που είμαστε και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε θέματα περιβάλλοντος του τόπου μας και ποιότητας ζωής των δημοτών.

        Η αδειοδότηση τέτοιων ρυπογόνων επενδύσεων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με  βιορευστά ή με βιοέλαια, απαιτεί απ όλους μας τους εμπλεκόμενους την εγρήγορση την ύπαρξη γνώσεων του αντικειμένου και την αντικειμενική τελική κρίση προς όφελος των δημοτών και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.
        Από την εμπειρία μου στα κοινά του δήμου μας από το 2013 και εντεύθεν, καθώς και των επιστημονικών μου γνώσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, είμαι πεπεισμένος ότι τα ενστικτώδη αντανακλαστικά της αυτοσυντήρησης επιβάλλουν την ανάγκη της ενεργοποίησης και των ΠΟΛΙΤΩΝ,  ώστε να ασκηθεί περισσότερη πίεση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην κρατική εξουσία για να προχωρήσουν σε μέτρα κατά της ρύπανσης του περιβάλλοντος από επιχειρήσεις, όπου απαιτείται. Να αναγκαστεί η κρατική εξουσία να αναχαιτίσει με θεσμικά μέτρα την περιβαλλοντολογική καταστροφή, όταν δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες κατάλληλες εκ των προτέρων περιοχές, μόνο για βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη καθώς  και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).
       Ο δήμος μας (λυπούμαι πολύ), δεν διαθέτει τίποτα από τα παραπάνω. Δεν μπορεί να «φυτεύονται» άναρχα ρυπογόνες ή μη βιοτεχνίες- βιομηχανίες, σε περιοχές που συνυπάρχουν κοντά οικισμοί η αρχαιολογικοί χώροι ή αγροτικές –κτηνοτροφικές καλλιέργειες, υψηλός υδροφόρος ορίζοντας, προστατευόμενες περιοχές λιμνών, δασών κλπ κλπ. Τα ρυπογόνα αέρια (εισπνεόμενα και επικαθήμενα) ή τα ρευστά μολύνουν ούτως ή άλλως το περιβάλλον και τον άνθρωπο, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο. Ενθυμούμαι τους αγώνες για την αποτροπή εγκατάστασης χύδην χημικών και δεξαμενών αερίων στο Πλατυγιάλι καθώς και την επέκταση ήδη υπαρχόντων ιχθυοτροφικών μονάδων στα παράλια Μύτικα και Αστακού.
        Δεν είμαστε ενάντια στη πράσινη ενέργεια ή στη μείωση της ανεργίας, ή στη βιοτεχνική –βομηχανικη ανάπτυξη της περιοχής μας, αλλά πρέπει να πληρούνται όλοι οι όροι προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της πανίδας και της χλωρίδας καθώς και της σωστής και συγκροτημένης –σχεδιασμένης αστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
       Θα μπορούσα να αναλύσω το ζήτημα με περισσότερα πληροφοριακά και τεχνικά στοιχεία, αλλά επί του παρόντος:

          α.    Καλώ τον αξιότιμο κ Δήμαρχο Ξηρομέρου να παρέμβει άμεσα στη Περιφέρεια και να ζητήσει  να αναβάλλει τη δική της συζήτηση και τη λήψη απόφασης  επί των πιο πάνω θεμάτων, μέχρις έως ότου συνέλθουν και αποφασίσουν η Τοπική κοινότητα Φυτειών και λοιπές επηρεαζόμενες ενδεχομένως γύρω κοινότητες, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.
         β.    Καλώ τον κ Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Τ.Κ Φυτειών να συνέλθουν άμεσα και να γνωμοδοτήσουν αφού λάβουν υπόψη τα στοιχεία της περιβαλλοντικής μελέτης που πρέπει να ενεργήσουν και να  λάβουν στα χέρια τους (Ακριβής θέσεις επιχειρήσεων-αποστάσεις και επηρεασμός σε παρακείμενες καλλιέργειες και κατοικίες -υδροφόρο ορίζοντα-αρχαιολογικούς χωρους- μνημεία-μοναστήρια- προστατευόμενα Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου δάση και λίμνη Οζερός (NATURA). Επίσης το είδος υλικών προς καύση και είδος εκπεμπόμενων αερίων ανά ώρα ή ημέρα-ποσοστό επικαθήμενων βαρέων στοιχείων καυσαερίων επί εδάφους ή καλλιεργιών ή οικιών οικισμών, παραγόμενος θόρυβος μηχανημάτων  κλπ,κλπ).
          Πριν λάβει το Συμβούλιο της  Κοινότητά μας την τελική του απόφαση, τα μέλη του να μεταβούν επιτόπου στο χώρο των προς εγκατάσταση μονάδων για ιδία γνώση  και στη συνέχεια να συγκαλέσει  ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Φυτειωτών, ώστε να αποφασισθεί και από αυτούς,  με ορθολογικά επιχειρήματα, αν θα επιτραπεί  ή όχι η δημιουργία αυτών των δύο επενδύσεων στον τόπο μας. Στη συνέλευση να προσκαλέσουμε και την ηγουμένη της Ι.Μ Λιγοβιτσίου, λοιπούς φορείς, καθώς και τους αλιευτικούς –αγροτικούς- κτηνοτροφικούς συλλόγους και το σύλλογο Φίλων της βελανιδιάς και περιβάλλοντος «ΑΜΑΔΡΥΑΔΑ» για το επηρεαζόμενο κατ εμέ Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου. (Εννοείται ότι κάθε βοήθεια θα την έχει ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της  κοινότητάς μας  από εμένα, όσον αφορά την ανάλυση και ανάδειξη των τεχνικών στοιχείων της μελέτης.)
      Αφού γίνουν τα παραπάνω πιστεύω ότι θα έχω τα κατάλληλα όπλα να συμμετάσχω στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου που είμαι βασικό μέλος της  και να εκφράσω τις θέσεις των Φυτειωτών, για να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, όπως και μετέπειτα στη συμμετοχή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

        δ. Καλώ επίσης τους κους προέδρους και μέλη των Συμβουλίων  των Τ.Κ Σκουρτούς – Μπαμπίνης και Μαχαιρά, (ενδεχομένως και Προδρόμου-Αγραμπέλλων λόγω υψομετρικής θέσης οικισμών τους), να ενεργήσουν ανάλογα λόγω εγγύτητας των ορίων των κοινοτήτων τους και των οικισμών τους,  με τις δύο παραπάνω υπό έγκριση μονάδες παραγωγής ρεύματος από βιορευστά. (Και εδώ είμαι διατιθέμενος να  συνδράμω  σε κάθε αίτημα των υπόψη Συμβουλίων των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων )

Υ.Γ (   Από πληροφορίες και αναζήτηση που έκανα στο διαδίκτυο έπονται άλλες δύο περιπτώσεις δημιουργίας τέτοιων μονάδων με βιορευστά και βιοέλαια στη περιοχή μας και θα απαιτηθούν οι αντίστοιχες ενέργειες από την Τ.Κ Φυτειών,  ΕΠΖ και Δ.Σ Ξηρομέρου, με λήψη απόφασης μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου, στις θέσεις  Βρωμερή (από βιορευστά και βιοέλαια) (Κουβαράς Φυτειών προς όρος Πεταλάς και  θα πρέπει να λάβει θέση και το συμβούλιο της  Τ.Κ Παπαδάτου, λόγω εγγύτητας ) και Παλιομπρούσκα  (μόνο βιορευστά ανάμεσα Φυτείες προς Ι.Μ Λιγοβιτσίου). Ήδη από την Περιφέρεια έχουν αποσταλεί την 27/7/2017  στο δήμο μας τα σχετικά έγγραφα για τις δύο τελευταίες μονάδες, όπως τα συνημμένα αντίγραφα).
           Εν κατακλείδι στο άμεσο προσεχές διάστημα  πρέπει να αποφασίσουμε για την θετική ή αρνητική γνωμοδότηση-απόφαση δημιουργίας τεσσάρων μονάδων παραγωγής ρεύματος από βιορευστά ή βιοαέρια στη ευρύτερη περιοχή της ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας μας, των διακοπών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πρέπει όμως να μη χαθεί ούτε μία μέρα και να πράξουμε το καθήκον μας για το καλό του τόπου μας, των συνδημοτών και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και ζούνε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Λέμε ναι στην ανάπτυξη και ναι στις επενδύσεις και στη προοπτική αλλά με βάση τον άνθρωπο και το ασφαλές γι΄’αυτόν και τη φύση υγιεινό περιβάλλον.       

Χρήστος Κολοβός
Δημοτικός Σύμβουλος Ξηρομέρου                    
       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου