ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ"


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 47.700,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αστακός, 05/03/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ. 1836
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΣΤΑΚΟΣ Τ.Κ. 30006

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 47.700,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Αστακός Αιτ/νίας
Ταχ.Κωδ.: 30006
Τηλ.: 26463-60500
Πληρ.: 26463-60530/25 (Ζ.Ραλάτου – Β. Μπαρπάκης)
Telefax: 26460-42531
Ιστοσελίδα: www.dimosxiromerou.gr
Κωδικός NUTS: EL631 (Αιτωλοακαρνανία)
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ καθώς και στην διεύθυνση διαδικτύου www.dimosxiromerou.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δημαρχείο, Αστακός Αιτωλ/νίας Τ.Κ. 300 06) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 45214200-2
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL631 (Αιτωλοακαρνανία) – Σε είκοσι τρία (23) σχολεία, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ξηρομέρου.
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Το έργο αφορά την δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευσή τους στα σχολικά κτίρια όπως διαγραμμίσεις οδών και πινακίδων σήμανσης. Παράλληλα, το έργο θα βοηθήσει στη βελτίωση των υποδομών της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Επίσης το έργο περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν την διευκόλυνση πρόσβασης των ΑΜΕΑ στα σχολικά κτίρια του Δήμου Ξηρομέρου.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Χρόνος εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού (Αίθουσα Ισογείου), του Δήμου Ξηρομέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 19/03/2019, ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
13. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 770,00ευρώ και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 17/01/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64-7331.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (Η 34196/09-07-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. - ΑΔΑ: ΨΒ3Λ465ΧΘ7-ΨΚ6) με ποσό 47.700,00€.
Σχετική η Απόφαση με αρ. πρωτ. 1508/25-02-2019 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με αρ. B-91/2019 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.
16. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
17 Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.dimosxiromerou.gr.
Ο Δήμαρχος

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC004564546
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου