ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις δεκαοχτώ (18η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αστακός, 14/03/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 2186
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου
(Ως Πίνακα Αποδεκτών)


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις δεκαοχτώ (18η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Έκθεσης Ελέγχου επί Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Ξηρομέρου Έτους 2017.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου και των Νομικών Προσώπων».
3. Έγκριση Μελέτης και απευθείας ανάθεση για την «Αποκατάσταση φρεατίων ύδρευσης Δ.Κ. Αστακού – εσωτερικής οδοποιίας Δήμου και επούλωση λάκκων στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του Δήμου», λόγω κατεπείγοντος.
4. Έγκριση Μελέτης και απευθείας ανάθεση για την «Αντικατάσταση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου», λόγω κατεπείγοντος.
5. Έγκριση Μελέτης και απευθείας ανάθεση για την «Επισκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (σωλήνες αμιάντου) Δ.Κ. Αστακού», λόγω κατεπείγοντος.
6. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και απευθείας ανάθεση για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου – καθαρισμών – απολυμάνσεων κλπ», λόγω κατεπείγοντος.
7. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και απευθείας ανάθεση για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση των ζημιών των έκτακτων γεγονότων της 23/01/2019 στη Δ.Ε. Αστακού», λόγω κατεπείγοντος.
8. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και απευθείας ανάθεση για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση των ζημιών των έκτακτων γεγονότων της 23/01/2019 στη Δ.Ε. Αλυζίας», λόγω κατεπείγοντος.
9. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και απευθείας ανάθεση για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση των ζημιών των έκτακτων γεγονότων της 23/01/2019 στη Δ.Ε. Φυτειών», λόγω κατεπείγοντος
10. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και απευθείας ανάθεση για την «Μίσθωση μηχανημάτων καθαρισμού και απόφραξη φρεατίων όμβριων λυμάτων Δήμου», λόγω κατεπείγοντος.
11. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και απευθείας ανάθεση για την «Μίσθωση μηχανημάτων καθαρισμού, απόφραξης και απολυμάνσεων φρεατίων αποχέτευσης Δήμου», λόγω κατεπείγοντος.
12. Ορισμός δικηγόρου επί προσφυγής της Ζαβογιάννη Μαρίας κλπ κατά του Δήμου Ξηρομέρου και της απόφασης που αφορά χορήγηση & ανάκληση αδειών – σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.
Ερωτόκριτος Γαλούνης
(Δήμαρχος)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θεόδωρος Λιβάνης
2. Θωμάς Ρετούλης
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Ηλίας Κακούρης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Χρήστος Κολοβός
2. Ταμπάκης Ηλίας

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Παναγιώτης Βραχάς
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Παναγιώτης Γκόλιας
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Απόστολος Βελόνας
2. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.....................................................................................................................