ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

Αστακός, 24/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 5353
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου
(Ως Πίνακα Αποδεκτών)
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:
1.Εκδοση Εντάλματος προπληρωμής για τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Δήμου από ΚΤΕΟ και ορισμός υπολόγου.
2. Ορισμός δικηγόρων περί ασκήσεως αιτήσεως ακύρωσης κατά της σιωπηρής απόρριψης προσφυγών από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και κατά σχετικών αποφάσεων του Συντονιστή Αποκ/να Δ/σης Π.ΔΕ.&Ι, και αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών, επί υποθέσεως εγκατάστασης μονάδας βιορευστών στις Φυτείες.
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών, τεχνικού ελέγχου οχημάτων Δήμου από ΚΤΕΟ και κατάθεσης σχετικών αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Ερωτόκριτος Γαλούνης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θεόδωρος Λιβάνης
2. Θωμάς Ρετούλης
3. Παναγιώτης Γαζέτας 
4. Ηλίας Κακούρης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Χρήστος Κολοβός
2. Ταμπάκης Ηλίας
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Παναγιώτης Βραχάς
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Παναγιώτης Γκόλιας
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Απόστολος Βελόνας
2. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου