ΛΙΓΟΒΙΤΣΙ: Το Mοναστήρι της Παναγίας


Το Mοναστήρι της Παναγίας στο Λιγοβίτσι δεν ήταν ένα απλό μοναστήρι αλλά στρατόπεδο εξέγερσης των Ελλήνων και εκπαίδευσης του εθελοντών που ήρθαν να βοηθήσουν την ελληνική επανάσταση.Ο GEORGE JARVIS * γιός του διπλωμάτη της Ν Υόρκης Bejamin Jarvis GEORGE JARVIS Πολύ σύντομα έμαθε ελληνικά, φόρεσε φουστανέλα κι έγινε ένας Ρωμιός μικροκαπετάνιος και είχε στην δούλεψή του στις εκστρατείες που ανελάμβανε καμιά τριανταριά παλληκάρια τα οποία τον αποκαλούσαν καπετάν Γιώργης ο Αμερικάνος.
Για έξι γεμάτα χρόνια μέχρι το θάνατό του στις 11 Αυγούστου 1828 βρισκόταν παντού σε όλες τις θαλάσσιες και χερσαίες επιχειρήσεις και αποστολές στη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Συρία, τη Κρήτη, στις ακτές της Μικράς Ασίας, Κύπρο, Αιγαίο και Πελοπόννησο, Αθήνα, Ναύπλιο Μεσολόγγι καθώς και στη ταξιαρχία του λόρδου Byron στο Μεσολόγγι,
και αυτό ήταν αιτία να πληγωθεί ή να αρρωστήσει αρκετές φορές, ώσπου του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου. 


Ο Σπυρίδων Τρικούπης, στην Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα 1988, Τρίτη Έκδοση, αναφέρει αυτόν ως Γέρβης μαζί με τους άλλους φιλέλληνες Χάστινγξ, Χάνης, Ανεμάτος και Ιορδάνης εξελληνίζοντας τα αμερικανικά ονόματά τους 
Θεωρούσε δε ο ίδιος ο ιστορικός Σπυρίδων Τρικούπης, που τον είχε γνωρίσει και προσωπικά, ότι ο Τζάρβις,και ήταν αλήθεια αυτό όπως αποδείχθηκε μεταγενέστερα,
ήταν πολύ κοντά στον ιδιαίτερο κύκλο του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι.
Στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη βρήκαμε δύο επιστολές για το Λιγκοβιτσι παραθέτουμε σήμερα τη μία.
1η. Επιστολή της 17ηΔεκεμβρίου 1824 του Γεωργίου Ζέρβις προς τον Α. Μαυροκορδάτο.
« Προς τον Γενικόν Διευθυντήν της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος Κύριον Α. Μαυροκορδάτον
Σε είναι γνωστόν ότι τριετή χρόνον παρευρίσκομαι εις ταύτην Ελλάδα και εις όλας τας ανάγκας της χρείας ευρέθηκα ως εδυνόμουνα και κατά τας διαταγάς της τοπικής διοικήσεως, όθε και με επρόσταζε, δεν έλειψα.
Ευρισκόμενος τον παρελθόντα Σεπτέμβριον και διαταγήν της Εκλαμπρότητός σου έλαβον από Λιγκοβίτζι, υπ’ αρ. 414 και ημέραν 6 Σεπτεμβρίου, διορίζοντάς με να συνάξω πεντήκοντα εκλεκτούς στρατιώτας και να ανέβω εις Λιγοβίτσι, καθώς αμέσως έκαμα. ……Στερώντας τροφής και ο ίδιος ….εμετέβεσαν οι στρατιώται μου
πάλι εις Μεσολόγγιον, τους οποίους και έθρεψα εξ ιδίων μου. Άλλους επλήρωσα την ξεπληρωμήν των μισθών τους. Ολωνών έδωσα μέρος των μισθών τους δια να τους εξοικονομήσω. Εγώ έκαμα έξοδα περισσότερα από καθέναν πατριώτην. …… α’, ζητώ να μου δοθή το δίπλωμά μου, να πάρω ένα εις την Συνέλευσιν.
β΄, ζητώ να μου δοθή εν αποδεικτικόν από την Εκλαμπρότητά Σου δια τα ιδικά μου έξοδα της εκστρατείας Λιγοβίτσι . γ΄, άλλο αποδεικτικόν από πού έχω να λάβω τα ρέστα από τάλληρα τριακόσια τριάντα τέσσαρα, γρόσια 7 
παράδες 25 …….. δ΄ , δια τα έξοδα εις την Ανατολικήν Ελλάδα, καθώς μόνος σου το εξεύρετε δια την ανάγκην της Πατρίδος συμποσούνται τάλ. σχεδόν 300. …………………. Δια τούτο παρακαλώ ίνα μου δοθή αύτη η απόφασις…όπου να κάμω και περισσοτέραν δούλευσιν εις την Πατρίδα.
Με προσήκον σέβας, μένω εις τους ορισμούς σας,


Ο πατριώτης Γεώργιος Ζέρβις 


Τη 17 Δεκεμβρίου 1824


Γιάννης Γερογιάννης
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.....................................................................................................................